Disclaimer

Algemeen

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Marijke De Busser BVBA, Olenseweg 330, B-2260 Westerlo , marijke.debusser@telenet.be, Ondernemingsnummer: BTW BE 0477.947.902.

De website en de informatie die er zich op bevindt mogen worden gebruikt op voorwaarde dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden volledig worden nageleefd. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met hiernavolgende voorwaarden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Marijke De Busser BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en up to date mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Marijke De Busser BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden of onvolkomenheden of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op de site. 

Mocht weergegeven informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevatten of mocht er informatie die de gebruiker op onze website mag verwachten, ontbreken, dan engageert Marijke De Busser BVBA zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht door de gebruiker. Deze laatste kan zijn opmerkingen per e-mail doorgeven aan onze webmaster.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan Marijke De Busser bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
Marijke De Busser bvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
Marijke De Busser bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

Onderbrekingen en comptabiliteit

Marijke De Busser bvba doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen of slechte werking van de website. 

Marijke De Busser bvba biedt geen garantie betreffende de comptabiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat zij/hij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv. firewalls, antivirus) beschikt. Marijke De Busser bvba is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die de gebruiker zou lijden ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van de website.

Aanbiedingen en publiciteit van derden

Op deze website kunnen aanbiedingen voor producten of diensten en publiciteit van derden via banners weergegeven worden. Door op deze links te klikken wordt de gebruiker naar de website van een derde geleid. Marijke De Busser bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de publiciteit en de voorwaarden die gelden voor aanbiedingen van derden. Deze zijn immers voor rekening van deze derden . Ingeval de gebruiker wenst in te gaan op dergelijke aanbieding, op enigerlei wijze een contract wenst af te sluiten met dergelijke derde, of klachten heeft met betrekking tot dergelijke aanbieding of publiciteit, dient de gebruiker zich dan ook steeds tot deze derde te wenden.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Marijke De Busser bvba geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat Marijke De Busser bvba met deze derde samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten of dat Marijke De Busser bvba de informatie op dergelijke websites goedkeurt. Marijke De Busser bvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden van enige schade die het gevolg is van de toegang tot en het gebruik van de websites die beheerd worden door derden en die via dergelijke link toegankelijk zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van  of rechthebbende derden Marijke De Busser bvba. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van of de Marijke De Busser bvba rechthebbende derden tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:

1.  de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

2.  geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;

3.  de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;

4.  de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

5.  de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

Marijke De Busser bvba behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.